Zoznam zastávok

# Názov
2 29. augusta
A Autobusová stanica
B Badín, Danko
Badín, Dorotovič
Badín, Hliny
Badín, Kukučka č.d.365
Badín, razc.
Badín, Vŕšok
Badín, ZŠ
Bellušova
Buková
BURGMAIER
C Cementárenská cesta
Cementárenská cesta, rázcestie
Cesta k nemocnici
Cesta k Smrečine
D Dolný Harmanec, ihrisko
Dolný Harmanec, jaskyňa
Dolný Harmanec, kostol
Dolný Harmanec, pamätník
Ď Ďumbierska
Ďumbierská, ŠZŠ
Ďumbierska, ZŠ
E EUROPA SC
F Farma pod Pršanmi
G Garbanka
H Harmanec, OcÚ.
Harmanec, papiereň
Harmanec, Strelnica
Harmanec, ubytovňa
Hlboká
Horná, Prior
Horné Pršany
Horný Harmanec
Hronsek, bytovky
Hronsek, Hotel Gala
Hronsek, pohostinstvo
Hronsek, žel.st.
Hviezdoslavova
Hviezdoslavova, Alpinka
I Iliaš, I.
Iliaš, II.
Iliaš, pri moste
Internátna
Internátna, Astra
J Jakub, ihrisko
Jakub, kostol
Jakub, Nový Svet
Jakub, Nový Svet II.
Jakub, rázcestie
Jesenský vŕšok
K Karpatská
Kollárova, rázcestie
Komenského
Komenského, PF UMB
Kostiviarska
Kostiviarska, Jelšová
Kostiviarska, rázc.
Kostiviarska, žst.
Krematórium
Kremnička
Kremnička, TWD
Kyjevské námestie
Kynceľová, Múzeum máp
Kynceľová, OcÚ
L Lazovná
M Magurská
Majer
Majer, otočka
Majerská cesta
Malachov, hostinec
Malachov, Jednota
Malachov, Kopanice
Malachov, Mazúch
Malachov, pred Určinou
Malachov, Strelec
MED-ART
Medený Hámor
Mičinská, Kazačok
Mládežnícka
Mládežnícka, otočka
Mlynská
Mlynská, otočka
Moskovská
Moskovská, rázcestie
Môlča
Môlča, bytovka
Môlča, Dolná Môlča
Môlča, I.
Môlča, lom
N Na Karlove
Nad Moskovskou
Nad Tulskou
Nám. S. H. Vajanského
Nám. Štefana Moysesa
Námestie Ľ. Štúra, Kaufland
Námestie slobody
Národná
Nemce, bytovky
Nemce, Nemčianska cesta
Nemce, OcÚ
Nemce, otoč.
Nové Kalište
O Okresný úrad
Okružná
P Parkovisko Mičinská
Partiz. cesta, čerp. stanica
Partiz. cesta, Mýto
Partiz. cesta, rázcestie
Partiz. cesta, SVP
Partiz. cesta, tlačiareň
Partizánska cesta
Pieninská
Pivovar
Plážové kúpalisko
Pod Hôrkou
Pod Rybou
Podháj, SZU
Podlavice, Gaštanová
Podlavice, Priehrada
Podlavická cesta
Poľná
Poľná, Kosec
Poľná, rázcestie
Povstalecká cesta
Priemyslený park, most
Pršianska cesta I.
Pršianska terasa, Medená
Pršianska terasa, Mosadzná
R Radvaň Park
Rakytovce
Rakytovce, ČOV
Rakytovce, ihrisko
Rakytovce, PD
Rázc. Kynceľová
Rázc. Rudlová
Rázc. Špania Dolina
Rooseveltova nemocnica
RSC
Rudlová, Kpt. Jaroša
Rudlovská cesta
Rudlovská cesta, podjazd
Rudohorská, dolná
Rudohorská, horná
Rudohorská, stred
S SAD
Sásová, ihrisko
Sásovská cesta
Senica, Jednota
Senica, otočka
Severná
Skubín, Jednota
Skubín, otočka
Skuteckého
Skuteckého, rázcestie
Sládkovičova
Srnková
Stará Sásová
Starohorská, otočka
Starohorská, Pod Bánošom
Starohorská, rázcestie
STK
Strieborné námestie
Stupy, Jednota
Stupy, otočka
Š Šalková, centrum
Šalková, Hronská
Šalková, mlyn
Šalková, otočka
Šalková, rázcestie
Štadlerovo nábrežie
Štefánikovo nábrežie
Švermova, ESC
T Tajovksého, park
Tajovského, pod nemocnicou
Tajovského, školy
Tajovského, UMB
Tatranská
TESCO hypermarket
test
THK
THK, otočka
THK, rázcestie
Tulská
Tulská, stred
Tulská, záhradky
U Uľanka, križovatka
Uľanka, otočka
Uľanská cesta
Ú Úrad PV SR
Úsvit
V Viestova
Vlkanová, otoč.
Vlkanová, pri moste
Vlkanová, Priemyslený park
Vlkanová, žel.st.
Vozovňa
W Wolkerova
Z Zvolenská cesta, juh
Zvolenská cesta, sever
Zvolenská cesta, stred
Zvolenská cesta, TESCO
ZVT
Ž Železničná stanica