Prejazd vozidiel a jazdných súprav nadrozmerného nákladu cez mesto Banská Bystrica

Uvedené informácie sa týkajú zamedzeniu úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu trolejového vedenia z dôvodu nadrozmernej výšky nákladu.

 V meste Banská Bystrica je v prevádzke trolejbusová doprava, kde je systém napájania trolejbusov prevedený trolejovým vedením, umiestneným na podperách trolejového vedenia vo výške 5,5m.Napätie v trolejovom vedení je 750V jednosmerných. Z týchto dôvodov je stanovená výška prepravy nákladov, z hľadiska bezpečnej vzdialenosti od trolejového vedenia , na 4 m.  Nad 4 m celkovej výšky vozidla, alebo jazdnej súpravy, je nutný sprievod pracovníkov údržby trolejového vedenia. V prílohe č.2 sú vytypované najdôležitejšie križovatky, kde sa prechádza pod úsek cesty nad ktorým je trolejové vedenie. 

 

Informácie o kontakte pre zabezpečenie sprievodu : Majster PTZ Štefan Gazdag  Tel. : 0917 572 417 , email: gazdag@dpmbb.eu

 

Príloha č.1:

Dôležité ustanovenia z vyhlášok o preprave nadrozmerných nákladov :

V Y H L Á Š K A
č. 464/2009 Z.z.

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. novembra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
 


§ 14 Prevádzka nadrozmerných vozidiel
Ak pri nadrozmernej preprave vozidiel a jazdných súprav v cestnej premávke celková šírka vozidla prevyšuje 3 m alebo celková výška prevyšuje 4,3 m alebo celková dĺžka prevyšuje 23 m vrátane prepravovaného nákladu, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vpredu aj vzadu sprevádzané sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym označením podľa osobitného predpisu, 25) ktoré upozorňujú ostatných účastníkov cestnej premávky na nadrozmernú prevádzku vozidla alebo jazdnej súpravy.  Ak by pri nadrozmernej preprave malo dôjsť k obmedzeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, prípadne obmedzeniu cestnej premávky, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť sprevádzané policajnými sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami a označené špeciálnym označením podľa osobitného predpisu. 25)

 

25) § 5 a 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.

Výňatok z Prílohy č.1 k nariadeniu vlády č. 349/2009 Z.z.
 

Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav:

 

b.) najväčšia prípustná výška

  1. vozidiel kategórie L1c, L2c, L3c, L4c, L5c, L6c, L7c, Ls 2,50 m
  2. vozidiel kategórie M, N, O, T, C, R, S, Ps 4,00 m
  3. vozidiel kategórie N3 a O4 určených na prepravu vozidiel 4,20 m
  4. súpravy ťahača s návesom (vozidlá kategórie N3 a O4) 4,00 m
    +2 % výšky


ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNÍ NORMA ČSN 34 3112

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE PRÁCU NA TRAKČNOM VEDENÍ ELEKTRIČIEK A TROLEJBUSOV

I. Všeobecné ustanovenia 

2. Pri povoľovaní všetkých prác na trakčnom vedení električiek a trolejbusov alebo prác v blízkosti trakčného vedenia (práce s veľkými mechanizmami, preprava objemných nákladov, stavba kovových konštrukcií,  a pod. ) musia vykonávajúce organizácie spolupracovať s dopravným podnikom, aby neprišlo k ohrozeniu ľudských životov alebo k materiálnym škodám na zariadení...

V. Činnosť v blízkosti trakčného vedenia 

112. Keď nemôže organizácia vykonávajúca práce v blízkosti trakčného vedenia zabezpečiť, aby pracovníci pri vykonávajúcej práci dodržiavali za všetkých okolností minimálnu vzdialenosť 1m od trakčného vedenia či už materiálom, náradím, strojmi, alebo ktoroukoľvek časťou tela, musí organizácia vopred požiadať dopravný podnik o napäťovú výluku...

117. Dlhé vodivé predmety (kovové rebríky a pod. ) sa nesmú nosiť vztýčené proti trakčnému vedeniu. 

118. Pri preprave objemných nákladov, ktoré sa môžu pri prejazde pod trakčným vedením priblížiť k tomuto vedeniu na vzdialenosť menšiu ako 0,5 m je potrebné vyžiadať sprievod od dopravného podniku alebo aspoň predpokladanú jazdnú trasu s dopravným podnikom prekonzultovať....


Príloha č. 2 :


Vjazdy na ulice pod trolejovým vedením

zo smeru
Miesto možného  stretu
Trolejbusové linky


Brezno 
most žel.-stanica
1,2,4,6,7,8


Horná Mičiná
križovatka Shell
1,2,4,6,7,8


ESC
Pod mostom
1,2,4,6,7,8


Ružomberok
kruhový objazd  LIDL
1,3,5


Podlavice
križovatka  Podlavicka  - Roos.nem.
1,3,5


Malachov
križovatka Malachovská 
1,3,5,7,8,


Horné Pršany
Sládkovičova ulica
2,3,4,5


Zvolenská cesta
Sládkovičova ulica
2,3,4,5


Zvolenská cesta
Tesco
3,5,


Kúpeľná ulica 
Sládkovičova ulica
2,3,4,5


OMV
Sládkovičova ulica
2,3,4,5,7,8


Zvolen  R1
I/66 Štadlerovo nábrežie
2,3,4,5,7,8


Horná Mičiná
I/66 Štefánikovo nábrežie
2,3,4,5,7,8


Miesta zo zníženou výškou  trolejového vednia


zo smeru
Miesto možného  stretu
výška 


Poľná 
most Oremburská
4,50 m


I/66 Štadlerovo nábrežie I/66 pod mostami  ESC
4,20 m