Príloha č. 1
k Zmluve o službách vo verejnom záujme v Mestskej trolejbusovej doprave č. 2064/2020/PS-UMK

Tarifa

Mesto Banská Bystrica ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa článku 3 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a súčasne ako orgán s pôsobnosťou v oblasti cien v trolejbusovej doprave podľa § 20 ods. 6 písm. a) zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy č 5/2020 Z.z. urču je maximálne ceny cestovného a dovozného v Mestskej hromadnej doprave Banská Bystrica nasledovne:

CENNÍK CESTOVNÉHO A DOVOZNÉHO

CESTUJÚCI BEZ DOPRAVNEJ KARTY Cena cestovného
1. Cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné 1,00 €
ELEKTRONICKÝ CESTOVNÝ LÍSTOK - SMS Cena cestovného
2. Lístok základný - SMS (časová platnosť 45 minút od zakúpenia) 0,90 €
3. Lístok celodenný - SMS (časová platnosť 24 hodín od zakúpenia) 3,60 €
ELEKTRONICKÝ CESTOVNÝ LÍSTOK - MOBILNÉ APLIKÁCIE Cena cestovného
4. Lístok základný - Mobilné aplikácie (časová platnosť 45 minút od zakúpenia) 0,70 €
5. Lístok celodenný - Mobilné aplikácie (časová platnosť 24 hodín od zakúpenia) 2,80 €
CESTUJÚCI PO PREUKÁZANÍ NÁROKU NA ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ Cena cestovného
6. Deti od 6 do 16 rokov veku 0,50 €
7. Žiaci a študenti do 26 rokov veku 0.50 €
8. Seniori 0.50 €
9. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane ich sprievodcov a sprevádzajúcich osôb a psov so špeciálnym výcvikom, ak sa spolu s nimi prepravujú 0.50 €
CESTUJÚCI PO PREUKÁZANÍ NÁROKU NA ZĽAVNENÉ CESTOVNE PLATNÝM PREUKAZOM VYDANÝM DOPRAVCOM (DOPRAVNÁ KARTA) ALEBO PLATNÝM PREUKAZOM AKCEPTOVANÝM DOPRAVCOM* Cena cestovného
10. Deti od 6 do 16 rokov veku 0,30 €
11. Žiaci a študenti do 26 rokov veku* 0.30 €
12. Cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné 0.50 €
13. Seniori 0.30 €
14. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane ich sprievodcov a sprevádzajúcich osôb a psov so špeciálnym výcvikom, ak sa spolu s nimi prepravujú 0.30 €

*KartyISIC a ISIC/EURO<26


URČENÝ OKRUH CESTUJÚCICH S DODATOČNÝM ZĽAVNENÝM CESTOVNÝM PO PREUKÁZANÍ NÁROKU NA DODATOČNE ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ PLATNÝM PREUKAZOM VYDANÝM DOPRAVCOM (DOPRAVNÁ KARTA) Cena cestovného
15. Občania nad 70 rokov veku 0,15 €
16. Držitelia Zlatej lanského plakety, Diamantovej lanského plakety a Kňazovického medaily 0.15 €
17. Zamestnanci dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme na území Mesta Banská Bystrica 0.01 €
PRESTUP Cena cestovného
18. Jeden prestup pri platbe dopravnou kartou do 45 minút od nástupu 0,10 €
DOVOZNÉ PLATENÉ V HOTOVOSTI Cena cestovného
19. Cestovná batožina alebo schránka na prepravu zvierat s rozmermi väčšími ako 30x50x60 cm, úzke predmety dlhšie ako 150 cm alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm a to i v prípade, že presahuje jeden z uvedených rozmerov, spoplatňuje sa druhý a ďalší kus prepravovanej veci; Detský kočík bez dieťaťa alebo preprava zvierat mimo schránky 0,70 €
DOVOZNÉ PLATENÉ DOPRAVNOU KARTOU Cena cestovného
20. Cestovná batožina alebo schránka na prepravu zvierat s rozmermi väčšími ako 30x50x60 cm, úzke predmety dlhšie ako 150 cm alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm a to i v prípade, že presahuje jeden z uvedených rozmerov, spoplatňuje sa druhý a ďalší kus prepravovanej veci; Detský kočík bez dieťaťa alebo preprava zvierat mimo schránky 0,50 €
PREDPLATNÉ ČASOVÉ LÍSTKY (DOPRAVNÁ KARTA) Cena cestovného
21. Základný - 30 dňový 20,00 €
22. Zľavnený - 30 dňový 12,00 €
23. Základný - 90 dňový 55,00 €
24. Zľavnený - 90 dňový 33,00 €
Objednávateľ môže vo výnimočných prípadoch alebo pri výnimočných príležitostiach dočasne upraviť ustanovenia tejto Tarify svojim Usmernením („Usmernenie Objednávateľa“). V takýchto prípadoch je Dopravca povinný uplatňovať cestovné a dovozné v zmysle Usmernenia Objednávateľa, ktorého ustanovenia budú mať prednosť pred ustanoveniami tejto Tarify.

1. Bezplatná preprava


a) Deti do šiestich rokov veku - je skupina cestujúcich do dovŕšenia šiesteho roku veku. V prípade pochybností o veku dieťaťa preukazuje sprevádzajúca osoba vek dieťaťa platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje aktuálnu fotografiu dieťaťa, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa.
b) Detský kočík s dieťaťom alebo dieťa v baby vaku.
c) Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici výlučne v uniforme.
d) Osoby poverené výkonom odborného dozoru nad cestnou dopravou na území Mesta Banská Bystrica podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov; osoby poverené výkonom odborného dozoru preukazujú svoje oprávnenie príslušným preukazom, ktorého vzor je uvedený vo vyhláške MDVRR SR č. 124/2012 Z. z.
e) Osoby poverené výkonom štátneho odborného dozoru a štátneho odborného technického dozoru na mestských dráhach podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov výlučne len v dráhových vozidlách (trolejbusoch); osoby poverené výkonom odborného dozoru preukazujú svoje oprávnenie príslušným preukazom.
f) Sudcovia Ústavného súdu podľa zákona NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Nárok na bezplatnú prepravu sa preukazuje preukazom sudcu Ústavného súdu SR.
g) Držiteľ preukazu TZP na invalidnom vozíku; preukazuje sa preukazom vydaným ÚPSVR.
h) Držiteľ preukazu ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeden jeho sprievodca; preukazuje sa preukazom vydaným ÚPSVR.
i) Držiteľ preukazu ŤZP s poznámkou - „nevidiaci - blind“ a jeden jeho sprievodca alebo vodiaci pes; preukazuje sa preukazom vydaným ÚPSVR.
j) Cestovná batožina s rozmermi najviac 30x50x60 cm (napr. batohy, školské tašky, kufríky, atď.).
k) Cestovná batožina alebo schránka na prepravu zvierat s rozmermi väčšími ako 30x50x60 cm, úzke predmety dlhšie ako 150 cm (napr. jeden pár lyží s palicami) alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm; nespoplatňuje sa iba prvý kus, druhý a ďalší kus prepravovanej veci sa spoplatňuje v zmysle cenníka cestovného a dovozného.
2. Spôsob preukazovania nároku na zľavnené cestovné:


a) Deti od 6 do 16 rokov veku - je skupina cestujúcich vo veku od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku. V prípade pochybností o veku dieťaťa preukazuje dieťa alebo jeho sprevádzajúca osoba vek dieťaťa platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje aktuálnu fotografiu dieťaťa, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa.
b)Žiaci a študenti - je skupina cestujúcich vo veku do dovŕšenia 26. roku veku, ktorí sú žiakmi základnej školy, žiakmi dennej formy štúdia strednej školy, praktickej školy, odborného učilišťa alebo študentmi dennej formy štúdia na vysokej škole. Status žiaka alebo študenta dennej formy štúdia na účely uplatnenia nároku na zľavnené cestovné sa preukazuje platným preukazom vydaným dopravcom, platným preukazom akceptovaným dopravcom alebo platným preukazom študenta vysokej školy, ktorý obsahuje aktuálnu fotografiu žiaka alebo študenta, meno a priezvisko žiaka alebo študenta, dátum narodenia žiaka alebo študenta a dátum platnosti, ktorý je jediným rozhodujúcim dátumom pri posudzovaní nároku na zľavu.
c)Seniori - sú skupina cestujúcich od dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá sa pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné preukazuje platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje jeho fotografiu, meno a priezvisko, dátum narodenia.
d) Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane ich sprievodcov a sprevádzajúcich osôb a psov so špeciálnym výcvikom, ak sa spolu s nimi prepravujú, sú cestujúci s platným preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo platným preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo platným dokladom totožnosti s informáciou o ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne odkázanosti na sprievodcu.


3. Spôsob preukazovania nároku na dodatočne zľavnené cestovné:


a) Občania nad 70 rokov veku - preukazuje sa preukazom „70 Dôchodca“ vydaným dopravcom. Nárok na jeho vydanie sa preukazuje platným dokladom totožnosti.
b) Držitelia Zlatej Janského plakety, Diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily - preukazuje sa preukazom „Držiteľ Janského plakety“ vydaným dopravcom. Nárok na jeho vydanie sa preukazuje príslušným potvrdením Slovenského Červeného kríža o udelení Zlatej Janského plakety, Diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily a platným dokladom totožnosti.
c)Zamestnanci dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme na území Mesta Banská Bystrica sa preukazujú preukazom dopravcu „Zamestnanec dopravcu“.


4. Predplatné časové lśtkyy


a) Základný - 30 alebo 90 dňový časový lístok si má možnosť zakúpiť osoba po dovŕšení 16. roku veku, pokiaľ je držiteľom platnej dopravnej karty.
b) Zľavnený - 30 alebo 90 dňový časový lístok si majú možnosť zakúpiť:
• deti od 6 do 16 rokov veku,
• žiaci a študenti do 26 rokov veku,
• seniori,
• osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane ich sprievodcov a sprevádzajúcich osôb, ak sa spolu s nimi prepravujú,
• občania nad 70 rokov veku,
• držitelia Zlatej Janského plakety. Diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily,
pokiaľ sú držiteľom platnej dopravnej karty.
c) Podmienky pre priznanie zľavy pre zľavnený 30 alebo 90 dňový časový lístok sú uvedené v ods. 2. písm. a) až d) a v ods. 3 písm. a) a b).
d) Základný alebo zľavnený 30 dňový časový lístok platí 30 kalendárnych dní odo dňa zvoleného cestujúcim na neobmedzený počet ciest a je neprestupný.
e) Základný alebo zľavnený 90 dňový časový lístok platí 90 kalendárnych dní odo dňa zvoleného cestujúcim na neobmedzený počet ciest a je neprestupný.
f) Základný alebo zľavnený 30 alebo 90 dňový časový lístok je neprenosný a platí len s príslušným preukazom s identifikačnými údajmi držiteľa časového lístka vydaným dopravcom.
g) Cestovné za nevyužitý základný alebo zľavnený 30 alebo 90 dňový časový lístok sa nevracia.
h) Základný alebo zľavnený 30 alebo 90 dňový časový lístok si môžu cestujúci, ktorí spĺňajú podmienky pre jeho použitie, zakúpiť na predajnom mieste dopravcu. Dopravca je splnomocnený na spoplatnenie úkonu, ktorý umožní cestujúcemu uplatniť zľavu - časový lístok, podľa Tarifných podmienok.

5. Elektronický cestovný lístok - SMS


Dopravca zverejní podrobnosti o spôsobe zakúpenia SMS lístkov v Tarifných podmienkach, na webovom sídle dopravcu, v dopravných kanceláriách, ako aj iným obvyklým spôsobom.


6. Elektronický cestovný lístok - Mobilné aplikácie


Dopravca zverejní podrobnosti o spôsobe zakúpenia lístkov prostredníctvom Mobilných aplikácií v Tarifných podmienkach, na webovom sídle dopravcu, v dopravných kanceláriách, ako aj iným obvyklým spôsobom.7. Ostatné tarifné podmienky


a) Dopravca vydá po predchádzajúcom odsúhlasení s Objednávateľom tarifné výnimky o platnosti cestovných lístkov na tzv. polookružných linkách.
b) Podrobnosti o vydaní príslušného preukazu na zľavnené cestovné viazané na Dopravnú kartu určí dopravca v Tarifných podmienkach.
c) Podrobnosti o vydávaní a používaní Elektronických cestovných lístkov - SMS a Elektronických cestovných lístkov - Mobilné aplikácie určí dopravca v Tarifných podmienkach.
d) Cestovné v hotovosti sa uhrádza výlučne u vodiča, pričom je možné zakúpiť všetky druhy cestovných lístkov a dovozné podľa Tarify s výnimkou Elektronických cestovných lístkov - SMS a Elektronických cestovných lístkov - Mobilné aplikácie.
e) Zakúpený cestovný lístok platí na jednu cestu od nástupu po výstup z vozidla bez prestupu s výnimkami podľa ods. 7 písm. a).
í) Dopravca je splnomocnený na výdaj Dopravných kariet pre všetky druhy zľavneného cestovného a dodatočne zľavneného cestovného stanovených v Tarife; náklady s vydaním Dopravnej karty uhradí cestujúci dopravcovi.
g) Minimálna peňažná čiastka pri dobití kreditu na dopravnú kartu u vodiča vo vozidle je 5,00 €.
h) Dopravca je povinný vydať podmienky pre vydanie Dopravnej karty a reklamačné podmienky pre vydané Dopravné karty.
i) Dopravca vydávajúci Dopravné karty musí spĺňať podmienky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


8. Sadzba sankčnej úhrady


Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov: „Sankčnú úhradu pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom (v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe) určí dopravca najviac do stonásobku základného cestovného bez príplatkov “. Podrobnosti o sadzbách sankčnej úhrady určí dopravca v Tarifných podmienkach.


9. Záverečné ustanovenia


a) Maximálne ceny cestovného a dovozného sú uvedené s DPH.
b) Tarifa nadobúda účinnosť od 01.01.2021.