Zastávka:

Hronsek, Hotel Gala

Regionálny autobus